รั้ว สธ.

เปิดประชุมวิชาการ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ป...

หารือข้อราชการ

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Hussain rasheed รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส...

ลงนามบันทึกช้อตกลง

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา กับนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ...

สัมนาวิชาการ

นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานสัมนาวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี สู...

ตรวจเยี่ยม

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอุบลรัตน...

กิจกรรม สธ.