กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1000


ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ ลิงก์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ลิงก์
E-mail complain@health.moph.go.th
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
โทร 025902876-7 โทรสาร 025901525


โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัด สธ. 025901000
คลินิก, พยาบาลเอกชน 021937057
สถานประกอบการด้านสุขภาพ 021937095 , 02193 7080, 021937081


กองกลาง โทรศัพท์ ปี 2564 : โทรศัพท์
งานสารบรรณกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข E-mail สำหรับรับส่งหนังสือราชการเท่านั้น : saraban@moph.go.th